Regulamin sprzedaży na platformie Klub Włoskiego

Dzień dobry!

Nazywam się Paulina Kania i jestem twórcą materiałów i kursów on-line, które możesz kupić na Platformie pod adresem https://klubwloskiego.pl.

Platforma należy do Pauliny Kani, prowadzącej działalność pod firmą Paulina Kania – Creative Designing & Po Prostu Włoski, z siedzibą w: Józefin 33, 23-155 Zakrzew, NIP: PL7151940093.

Poniżej znajdziesz regulamin platformy Klub Włoskiego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o pakietach, w ramach których można uzyskać dostęp do treści cyfrowych znajdujących się na Platformie, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@poprostuwloski.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Operator Płatności – bezpieczny system szybkiej płatności PayU (przekierowujący na stronę wybranego przez klienta banku),
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, który dostępny jest pod adresem https://klubwloskiego.pl/regulamin-sprzedazy,
 5. Platforma – platforma internetowa, dostępna pod adresem https://klubwloskiego.pl,
 6. Sklep – sklep internetowy dostępny w ramach Platformy, dostępny pod adresem https://klubwloskiego.pl/sklep,
 7. Sprzedawca – Paulina Kania, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Paulina Kania – Creative Designing & Po Prostu Włoski”, z siedzibą w: Józefin 33, 23-155 Zakrzew, NIP: PL7151940093.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Platformy, tj. treści cyfrowych dostępnych w ramach Platformy, takich jak webinaria, wyzwania językowe, nagrania audio, kursy on-line, pliki PDF do pobrania.
 2. Zakup dostępu do zawartości Platformy podlega ograniczeniom czasowym. Okres, w którym zakup jest możliwy, wynika zawsze z treści prezentowanych na stronach sprzedażowych i informacyjnych związanych z Platformą. W okresach, gdy możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Kupujący ma możliwość zapisu na listę oczekujących z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie https://klubwloskiego.pl/.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 4. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu
  2. standardowy system operacyjny
  3. standardowa przeglądarka internetowa
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail
 5. Kupujący nie może uzyskać dostępu do zawartości Platformy ani zapisać się na listę oczekujących anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie.
 7. Wszystkie ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu Kupującemu złożenia zamówienia w celu uzyskania dostępu do zawartości Platformy.
 2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Platformie. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem konta użytkownika, które zapewnia dostęp do zawartości Platformy. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Platformy. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 3. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Platformy / przez cały czas funkcjonowania Platformy, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 4. Jeżeli Sprzedawca udostępnia w ramach Platformy opcję zapisu do newslettera, a Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem z Platformy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@klubwloskiego.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści cyfrowe dostępne na Platformie korzystają z ochrony prawa autorskiego.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy, jeżeli poweźmie wiarygodną wiadomość, że Kupujący dopuszcza się naruszania prawa autorskich do treści cyfrowych, które przysługują Sprzedawcy.

§ 5
Dostęp do Platformy

 1. Dostęp do zawartości Platformy można uzyskać wykupując jeden z dostępnych pakietów:
  1. Pakiet miesięczny, który zapewnia dostęp przez okres jednego miesiąca (dostępny tylko dla przedłużających osób, które wykupiły dostęp w 2021 roku)
  2. Pakiet 4-miesięczny, który zapewnia dostęp przez okres czterech miesięcy
  3. Pakiet 6-miesięczny, który zapewnia dostęp przez okres sześciu miesięcy
  4. Pakiet roczny, który zapewnia dostęp przez okres dwunastu miesięcy
 2. Ceny poszczególnych pakietów prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Platformy oraz podczas składania zamówienia.
 3. Treści na platformie zostaną udostępnione Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty w kwocie odpowiadającej wartości wybranego pakietu. Od tego też momentu liczony będzie okres dostępu do treści na platformie w ramach wybranego pakietu.
 4. Po upływie okresu dostępu odpowiadającemu wybranemu pakietowi, Kupujący traci dostęp do zawartości Platformy.
 5. Kupujący ma możliwość przedłużenia dostępu do zawartości Platformy wybierając interesujący go pakiet.
 6. Kupujący, który wybiera zakup samego wyzwania “3 tygodnie z włoskim” nie dostanie dostępu do zawartości całej biblioteki Klubu włoskiego. Po okresie 6 tygodni dostęp do materiałów zostanie odebrany, o ile Kupujący nie zdecyduje się na przedłużenie dostępu poprzez dołączenie do Klubu włoskiego i wykupienia jednego z pakietów, o których mowa w ust. 1.

§ 6
Zakup lub przedłużenie dostępu do Platformy / Składanie zamówienia

 1. Zakup lub przedłużenie dostępu do Platformy odbywa się poprzez wybór odpowiedniego pakietu opisanego w §5 ust. 1. Po wyborze pakietu Kupujący zostanie przeniesiony do formularza składania zamówienia w ramach Sklepu znajdującego się na Platformie.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 4. W celu złożenia zamówienia, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać interesujący go okres dostępu, klikając w przycisk „Wybieram subskrypcję”,
  2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
  4. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą,
  5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”, który finalizuje zamówienie.
 5. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez Operatora Płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 7
Korzystanie z Platformy

 1. Realizacja zamówienia obejmującego dostęp do treści na Platformie następuje niezwłocznie po finalizacji zamówienia i otrzymaniu przez Sprzedawcę opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu. Następnie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia przesyłana jest wiadomość zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do Platformy.
 2. Dla Kupującego zostanie utworzone konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Platformy, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej. Jeżeli Kupujący przedłuża dostęp do zawartości Platformy, dla Kupującego nie zostanie założone nowe konto użytkownika, lecz Kupujący będzie nadal korzystał z dotychczas posiadanego w ramach Platformy konta użytkownika.
 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Platformy, ani jej poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy.   
 5. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§ 8
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentowi, który zakupił dostęp do kursu “Wyzwanie 3 tygodnie z włoskim” do trzeciego dnia od jego startu. To jest jedyna sytuacja, w której można odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w ramach Klubu włoskiego.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres kontakt@klubwloskiego.pl.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem: https://poprostuwloski.pl/wzory-dokumentow/ jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy

§ 9
Reklamacje i dochodzenie roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje związane z Platformą i dostarczonymi Kupującemu treściami cyfrowymi, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające go zidentyfikować jako użytkownika Platformy, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać na swoje roszczenia związane z reklamacją lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem: https://poprostuwloski.pl/wzory-dokumentow/, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 5. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 8. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://klubwloskiego.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności. Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystnie z serwisu internetowego Sklepu i składanie Zamówień.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2022 r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Wersje archiwalne
Shopping Cart
Przewiń do góry